Logowanie Partnera|

REGULAMIN

Gdańsk. 01.06.2015

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

Partnerem

a

CASHHOME Sp. z o.o.  z siedzibą w:

80-244 Gdańsk,  ul. Grunwaldzka 87-91/8

zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000393107, REGON 221486365, NIP 9571058144, kapitał zakładowy 550000

zwanym dalej Cashhome.

Po akceptacji  na stronie https://partnerzy.liderwalut.pl/affiliate/affiliates/signup.php#SignupForm niniejszego Regulaminu, Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych i działania zgodnie do jego postanowień.

Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Cashhome i Partnerem. Datą obowiązywania postanowień jest 1 grudnia 2014.

Współpraca miedzy Cashhome a Partnerem polega na udostępnieniu przez Cashhome materiałów reklamowych Partnerowi a Partner udostępnia je w sieci Internet. Regulamin określa zasady zamieszczania reklam oraz warunki rozliczeń miedzy Cashhome i Partnerem. Współpraca miedzy Cashhome a Partnerem jest umową i w dalszej części regulamin będzie nazywana Umową.

Umowa - Umowa najmu powierzchni reklamowej na Stronach partnerskich, zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik Programu zawiera Umowę w momencie rejestracji w Programie Partnerskim.

§1 Definicje

1.1.  Program Partnerski– zbiór wszystkich zasad dotyczących współpracy pomiędzy Partnerem a Cashhome. Cashhome udostępnia  Panel Partnera, Kreacje reklamowe oraz określa zasady emisji reklam przez Partnera.

1.2.  Umowa - Umowa najmu powierzchni na Stronach partnerskich, zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Partner zawiera Umowę w momencie rejestracji w Programie Partnerskim.

1.3.  Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wobec prawa posiada osobowość prawną przyznaną przez ustawę, zamieszczająca reklamy w Internecie. Partner musi spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie.

1.4.  Strona internetowa – grupa dokumentów lub plików umieszczona w sieci Internet pod unikalnym adresem URL (domena), interpretowana po stronie Użytkownika jako całość za pomocą przeglądarki.

1.5.  Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych.

1.6.  Link / Link docelowy – element kodu strony internetowej , serwisu, kreacji reklamowej, wiadomości email,  którego Kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

1.7.  Strona Docelowa – Strona internetowa, której właścicielem jest Cashhome  wskazana w Programie Partnerskim, na którą przekierowuje Link  po jego Kliknięciu – liderwalut.pl.

1.8.  Poprawna rejestracja – Rejestracja nowego Użytkownika na Stronie docelowej, będąca wynikiem kliknięcia Kreacji reklamowej zamieszczonej na Stronie Partnerskiej lub dystrybuowanej przez Partnera w sposób zgodny do postanowień niniejszego Regulaminu. Za Poprawną rejestracje przyjmuje się rejestracje Użytkownika, na Stronie Docelowej, w której uzupełnił on swoje dane personalne: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego i dokona w dowolnym terminie:

 1. transakcje wymiany walut;
 2. zasilenie karty płatniczej.

W systemie kantoru internetowego na liderwalut.pl.

1.9.  Kreacja Reklamowa – materiały reklamowe (np.: grafiki, zdjęcia, banery, reklamy tekstowe, mailingowe) udostępnione w Programie Partnerskim, które są wykorzystywane do realizacji jego założeń. Kreacje Reklamowe udostępniane są na Serwerze Cashhome bądź też jako pliki możliwe do pobrania przez Partnera w panelu Programu Partnerskiego (Panel Partnera).

1.10. Serwer Cashhome – serwer, na którym umieszczane są Kreacje Reklamowe.

1.11. Panel Partnera - platforma internetowa, udostępniona pod adresem https://partnerzy.liderwalut.pl/affiliate/affiliates/index.phpdostępna dla Partnera po zalogowaniu.

1.12. Strona Partnera/Strona partnerska - strona internetowa, na której umieszony jest link do Strony Docelowej, umieszczony przez Partnera, który uczestniczy w Programie Partnerskim. Jako stronę Partnera rozumie się również strony Partnera na serwisach społecznościowych, co do których Partner ma wyłączne prawo do zamieszczania na nich informacji, tekstów bądź  grafik.

1.13.  Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci Kliknięcia w reklamę umieszczoną przez Partnera.

1.14.  Kliknięcie – oznacza w Programie Partnerskim ręczną aktywację przez Użytkownika Linku Docelowego powodującą przejście do Strony Docelowej, której właścicielem jest Cashhome.

1.15.  Ruch – Termin obejmujący prawidłowe Kliknięcia, które powoduje przejście na Stronę Docelową.

1.16.  Walidacja – zweryfikowanie Ruchu pod kątem zgodności z Regulaminem wykonane przez Cashhome.

1.17.  Sztuczny Ruch - termin obejmujący nieprawidłowe Kliknięcia, wygenerowane na skutek  generowanego sztucznego ruchu kierowanego na Strony Partnerów lub Stronę Docelową. Jako sztuczny ruch uznaje się wykorzystywanie automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Terminem tym objęte są również Kliknięcia, uzyskane na skutek wpływania na Użytkowników przez Partnera do ich wykonania przy użyciu wysyłek niezamówionych informacji handlowych (spam). Za działania generujące sztuczny ruch uznaje się również wysyłkę lub udostępnianie w jakiejkolwiek innej formie komunikatów wprowadzających w błąd, przedstawiających dodatkowe zachęty w postaci, ale nie wyłącznie, dodatkowego wynagradzania Użytkowników przez Partnerów lub osoby/podmioty z nimi związane.

1.18. Działania niedozwolone– wszelkie działania mające na celu zwiększenie lub przekłamania naliczania Kliknięć oraz rejestracji na Stronie Docelowej, w tym:

 1. generowane sztuczne Kliknięcia poprzez specjalnie przygotowane bądź zmienione skrypty, roboty internetowe, przeładowania strony, itp.,
 2. wszelkie  zmiany dokonywane w udostępnionych Kreacjach reklamowych oraz  w udostępnionych kodach HTML,
 3. zamieszczanie Kreacji reklamowych na innych stronach niż podane w formularzu rejestracyjnym bez uprzedniego zgłoszenia tego do Cashhome,
 4. umieszczanie Kreacji reklamowych na elemencie strony lub na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, a niebędące jej integralną częścią,
 5. takie umieszczanie Kreacji reklamowych, które wymusza  w jakikolwiek sposób od Użytkownika jej Klikniecie,
 6. wysyłkę niezamówionych wiadomości, informacji na grupach dyskusyjnych, forach, komunikatorach, mediach społecznościowych, innych dowolnych mediach. Kreacje reklamowe mogą być zamieszczane i  wysyłane tylko i wyłącznie w sposób spełniający i zgodnych do obowiązujących przepisów w tym względzie, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
 7. oferowanie jakichkolwiek korzyści materialnych lub niematerialnych w zamiana za Kliknięcia,
 8. naruszenie przez Partnera ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
 9. nakłanianie innych osób do rejestracji na Stronie Docelowej,
 10. rejestracje wielokrotne na Stronie docelowej dokonane przez Partnera,
 11. powoływanie się Partnera na związki z Cashhome i/lub Liderwalut.pl, a mające charakter  współpracy inny niż wynikający z zasad Programu Partnerskiego określonych w niniejszym Regulaminie,
 12. wykorzystywania  wszelkiego rodzaju usług firm trzecich oferujących wszelkie programy reklamowe w tym programy reklamy kontekstowej np. Adwords, Adkontekst i inne,
 13. wykorzystywanie fraz i słów kluczowych związanych z Cashhome i Liderwalut.pl nawiązujące do wymienionych marek, a stosowane w systemach reklam kontekstowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również wykorzystania wszelkich form pisowni nazw marek wymienionych, a będących ich błędem ortograficznym  i/lub gramatycznym.

§2 Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim

2.1.  Warunkiem uzyskania statusu Partnera jest dokonanie procesu rejestracji na stronie: https://partnerzy.liderwalut.pl/affiliate/affiliates/signup.php#SignupForm

a  w szczególności:

 1. poprawne wypełnienie prawdziwymi danymi formularza rejestracji,
 2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,
 3. przekazanie do Cashhome  wymaganych dokumentów,
 4. uzyskanie autoryzacji Cashhome.

2.2.  Poprzez klikniecie przycisku „Rejestracja”  na stronie rejestracji przyszły Partner oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyraża akceptację jego postanowień. Brak akceptacji postanowień skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Partnerskim.

2.3. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie partnerzy.liderwalut.pl,  a informujące o możliwościach i trybie uczestnictwa w Programie Partnerskim są kierowane do potencjalnych Partnerów i stanowią zaproszenie do składania ofert udostępniania powierzchni na Stronie Partnerskiej.

2.4. Potwierdzenie uzyskania autoryzacji przystąpienia do Programu Partnerskiego zostanie przesłane na adres email podany podczas procesu rejestracji.

2.5. Partner ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i instytucji za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

2.6. Strona Partnerska aby mogła być wykorzystana do działań w ramach Programu Partnerskiego musi spełniać poniższe wymagania:

 1. zawartość strony musi być zgodna z niniejszym Regulaminem, normami obyczajowymi i moralnymi, polskim prawem,
 2. strona winna być dostępna przez cały czas dla Użytkowników oraz pracowników Cashhome,
 3. zgłoszenie Strony Partnerskiej do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Partnera, że jest abonentem domeny internetowej pod którą działa Strona Partnerska, posiada wszelkie prawa do dysponowania jej zawartością,
 4. jeżeli Strona Partnerska jest umiejscowiona na serwisie społecznościowym Partner zaświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania jej zawartością.

2.7. Cashhome zastrzega sobie prawo do blokowania kont i wypłat dla Partnerów działających niezgodnie do postanowień niniejszego Regulaminu.

&3  Wynagrodzenie

3.1. Cashhome wypłaci Partnerowi wynagrodzenie za Poprawną rejestrację każdego nowego Użytkownika w kantorze internetowym Liderwalut.pl, która będzie wynikiem Kliknięcia w Kreacje reklamową, dokonanego na Stronie Partnerskiej Partnera.

3.2. Wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła:

 1. dla transakcji wymiany walut: 85,00 złotych polskich za jedną Poprawną rejestrację;
 2. dla zasileń kart płatniczych: 25,00 złotych polskich za jedną Poprawną rejestrację;

3.3. Wynagrodzenie naliczane będzie w okresach jedno miesięcznych. Za koniec okresu naliczenia w danym miesiącu uznaje się jego ostatni dzień kalendarzowy.

3.4. Do 5-ego dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym, Cashhome dokona Walidacji naliczonego wynagrodzenia pod kątem poprawności Ruchu.

3.5. Na podstawie zestawień dostępnych w Panelu Partnera, każdy Partner prowadzący działalność gospodarczą, do dnia 10-ego, następującego po miesiącu rozliczanym, prześle do Cashhome fakturę za usługi reklamowe.

Każdy Partner nie prowadzący działalności gospodarczej, do dnia 10-ego, po miesiącu rozliczanym, prześle do Cashhome rachunek za Najem powierzchni reklamowej.

3.6. Warunkiem wypłaty przez Cashhome wynagrodzenia dla Partnera jest otrzymanie dokumentów rozliczeniowych (faktura/rachunek).

3.7. Wszelkie kwoty wynagrodzenia dla Partnera  są naliczane w kwotach brutto.

&4 Monitorowanie

4.1. Cashhome udostępnia Partnerowi narzędzia monitorowania Ruchu i Kliknięć, dostępne w Panelu Partnera.

4.2. Cashhome zastrzega sobie możliwość monitorowania i weryfikowania Ruchu i Kliknięć co do zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3. W przypadku stwierdzenia podejmowania przez Partnera działań niezgodnych z Regulaminem, Cashhome może zablokować konto Partnera oraz wstrzymać naliczone wypłaty.

4.4. Cashhome nie odpowiada za działanie po stronie Użytkownika lub osób trzecich, które mogą prowadzić do braku możliwości Monitorowania Ruchu i Kliknięć (np. usunięcie tzw. ciasteczek)

&5  Licencja

5.1. Cashhome udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie Kreacji reklamowych w celu podejmowania działań zgodnych z Regulaminem.

5.2. Wszelkie prawa do Kreacji reklamowych i znaków towarowych w nich wykorzystanych, a będących własnością Cashhome pozostają po stronie Cashhome.

5.3. Cashhome zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kreacjach reklamowych udostępnianych Partnerowi.

&6 Czas trwania Umowy i jej wypowiedzenie

6.1. Umowa o współpracy między Cashhome a Partnerem jest zawierana na czas nieokreślony.

6.2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z  10 dniowym terminem wypowiedzenia.

6.3. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia partner zobowiązuje się do usunięcia wszelkich Kreacji reklamowych ze swoich Stron Partnerskich.

&7 Obowiązki Cashhome

7.1. Cashhome zobowiązuje się do udostępnienia Partnerowi dostępu do wszelkich narzędzi i Kreacji reklamowych dostępnych w Panelu Partnera.

7.2. Cashhome będzie monitorował Ruch generowany przez Partnera i udostępniał mu niezbędne statystyki w Panelu Partnera.

7.3. Wypłaty wynagrodzenia dla Partnera będące wynikiem działań podjętych w ramach niniejszego Regulaminu i zgodnych do jego postanowień.

7.4. Cashhome zobowiązuje się informowania Partnera o wszelkich zmianach w programie droga elektroniczną.

 &8 Obowiązki Partnera

8.1.  Partner prowadzący działalność gospodarcza zobowiązany jest do przesłania wraz z pierwszą fakturą:

 1. kopie potwierdzającą nadanie numeru KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kopie decyzji o nadaniu numeru NIP,
 3. potwierdzenie rejestracji Partnera jako płatnika podatku od towarów i usług (w przypadku podatników VAT czynnych) lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT).

8.2. Partner nie będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do podania:

 1. oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. oświadczenie,  że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

8.3. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać wszelkich rozliczeń podatkowych wymaganych prawem. Cashhome nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wywiązywanie się z tych obowiązków.

&9 Dane osobowe

9.1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Cashhome niezbędnych do realizacji Umowy .

9.2. Administratorem danych osobowych jest Cashhome.

9.3. Partnerowi przysługuje prawo do wglądu, wnoszenia zmian i usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

&10 Postanowienia końcowe

10.1.  W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2.  Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

10.3.  W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Cashhome.

 

Ostatnia aktualizacja 01.06.2015

Regulamin do 31.05.2015